Изграждане на системи за управление на отпадъци

Доброто управление на отпадъците е задължително при изготвятнето на система за управление на околната среда. Ние помагаме на нашите клиенти при изграждането или използването на вече изградена такава, когато те нямат необходимото време или познания, за да извършат самостоятелно цялата процедура. Екологичното консултиране представлява посредничество между бизнес компаниите и контролиращите органи, следящи за спазване на екологичните норми. Целта му е намиране на оптималните параметри на работна система със собствени и привлечени ресурси за разрешаване на проблемите с отпадъците, тяхното намаляване и финансово изгодно управление.

1. Класификация на отпадъците – Идентифицирането на процесите в компанията и генерираните от тях отпадъци
2. Оценка и приоритизация на всички външни изисквания – Налични ли са стандартови, нормативни, законови или от други страни изисквания.
3. Приоритизация на вътрешните нужди и изисквания от страна на ръководството – Необходими ли са допълнителни инвестиции за контейнери, помещения, складове, навеси, машини или съоръжения.
4. Намиране и извършване на преговори с външни фирми, рециклатори на отпадъци – Изготвяне на списък с изисквания към тях, предвид аспектите на всички външни и вътрешни изисквания: каласификация, събиране, отчетност, проследимост.
5. Оценка на типовете и количествата на генерираните отпадъци, локацията на тяхното генериране, складови и логистични възможности.
6. Окончателно завършване на плана за изграждане на системата за управление на отпадъците – Планиране на регулярен контрол и анализ на резултатите.

Как се класифицират отпадъци?

В много складове лежат огромни купчини хаотично натрупано старо оборудване – без никаква история и с неясно състояние. Ние можем да го сортираме и опишем съгласно зададените от вас параметри: тип, модел, марка, сериен и инвентарен номер, работоспособност и окомплектованост.

Класификация на отпадъците
Идентифицирането на процесите в компанията и генерираните от тях отпадъци е в основата на този етап. Всеки отпадък (вещества, предмети или части от предмети) задължително трябва да се класифицира от Причинителя му (компанията, която го генерира) според произхода и съдържанието на опасни вещества в него.

Редът за това е определен в Наредба 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците. Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Класификацията на отпадъците се извършва чрез избор на шест цифрен код, посочен в списъка на отпадъците по приложение 1 към Наредба 2. Например код 16 02 е за класификация на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. В зависимост от това какви компоненти се съдържат в оборудването, индекса след кода е от 09 до 16. Като код 16 02 14 е за излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13. Под този код класифицираме компютри, принтери, клавиатури и други излязли от употреба електронни уреди, несъдържащи опасно компоненти.
Кода за хартия и картон е 20 01 01; пластмаси от разглобяване на електрическо и електронно оборудване е 20 01 39; пластмасовите опаковки са с код 15 01 02.
Когато има опасни отпадъци след кода се поставя знак звездичка (*).

Ще изпратим човек от екипа ни на място, който да опише технологичния процес в резултат на който се образува отпадъка, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали, след което ще класифицира и опише подробно в протоколи наличните Ви техника и отпадъци.

Цялата публикация „Как се класифицират отпадъци?“

Да продадем или рециклираме старите си компютри?

Но преди това …?

Когато заменяте старото си ИТ оборудване, често артикулите остават на склад, ако не бъдат изхвърлени веднага. В забързаната работна среда, тези устройства се възприемат, като „боклук“ или „без стойност“, но по време на отстраняването им могат да бъдат лесно предадени за унищожение.
Важно е обаче да работите с професионалист, който може да идентифицира стойността на тези устройства. В повечето случаи електрониката бързо губи стойност с течение на времето, но има случаи, в които може да спечелите от нея.

Първо и най-важно: Унищожаване или премахване на всички данни

Първото нещо, което трябва да направите е да изтриете или отстраните данните си. Съществуват различни източници онлайн, които могат да ви помогнат при изтриване на информацията.

Отстраняването на данни от мобилен телефон обикновено е лесно. Става ли въпрос за други типове електроника, обаче процесът може да бъде по-сложен.
Презаписването или изтриването на данни от твърдия диск обикновено изглежда да е лесно. Изтегляте си софтуер за изтриване на данни, изтривате твърдия диск и данните ви са изтрити. Разбирането на надеждността на процеса ще отнеме повече от това, а изтриването на твърдия диск е 99,99% ефективно, само ако е направено правилно. Ето защо повечето корпоративни компании разчитат на външен доставчик на алтернативни решения за разпореждане с ИТ активи. Този доставчик е специализиран в услуги за унищожаване на данни, съхранявани на бракуваните твърди дискове.

Изтриването на твърдия диск и премахването на данни често е персонализирана услуга. Съществуват различни методи за унищожаване на данни, като някои позволяват повторното използване на твърдия диск, а други правят устройството неактуално. Решението кой от методите да използвате се основава на различни обстоятелства, включващи с кой тип носители за съхранение работите.

Второ: Винаги проучвайте рециклатора

Когато проучвате компаниите за унищожение на електронни отпадъци е добре да започнете с телефонно обаждане, за да разберете техните процеси. Ако са ви наблизо, препоръчително е да ги посетите лично, за да видите от първа ръка как работят. Сериозните рециклиращи компании трябва да разполагат със скрапчици на място и собствен транспорт.

Ако препродавате оборудването, уверете се, че сте разбрали напълно операциите по електронната търговия и препродажба, за да сте сигурни, че няма да бъдат препродадени неразрешени артикули.

Накрая: Документирайте процеса на рециклиране

Ако сте фирма, уверете се, че ще получите сертификат и цялата друга изисквана документация за сигурността на вашите данни и корпоративната устойчивост. Някои фирми за разпореждане с ИТ активи предлагат функции за управление и проследяване на тези активи . Това ще ви позволи да знаете точно къде се намира всяко устройство по всяко време от процеса на унищожаването му. Така при управлението на инвентаризацията  може да наблюдавате конкретни устройства, при необходимост.

Какво спира хората да рециклират?

Много от хората просто не рециклират. Те са членове на нашите семейства, наши приятели и съседи.

И така, какво кара тези хора да заобиколят кошчетата за разделно събиране?

1) Рециклирането е „неудобно“:

– Няма достъпни пунктове за рециклиране, или ако има, то те са с неудобно работно време
– Отнема време да се сортират отпадъците и да се превозят до съответния пункт – повечето хора не желаят да направят допълнително усилие (ако не е достатъчно лесно, не го правят)
– Отнема пространство – няма достатъчно място в домовете за съхранението на различните отпадъци, а някои посочват, че различните кошчета им бият на очи и ги дразни (Но това достатъчно добро оправдание ли е?)

2) Рециклирането е объркващо:

– Хората не са сигурни кое е рециклируемо и кое не е
– Голяма част не разбират ползите за околната среда когато се рециклира и не виждат смисъл да го правят (затрупващата ги информация за измененията в климата, препълнените сметища и изчерпването на ресурси ги прави скептични към рециклирането)
– Трудно е да се разбере кое къде отива – различни бутилки, различни пластмаси, различни картони…

3) Рециклирането не е от полза:

– Търси се директната и лична полза – „Ако ми плащат ще рециклирам“
– Много хора не ги интересува и смятат, че не е важно. Tе „забравят“ да рециклират – „Да си зелен е прищявка“
– Свързано е с разходи (на време и пари)

Не трябва да забравяме и че съществуват различни общности и демографски единици, като за всяка от тях стоят различни бариери пред това да рециклират. За това са нужни различни подходи и решения за всяка демографска единица. Например някои могат да бъдат подтикнати ако виждат рециклирането, като дейност с добавена стойност; други чрез глоби и санкции; трети – чрез изграждане на удобна, лесна за потребление инфраструктура за рециклиране; четвърти – чрез доказателство, че рециклирането е добро за икономиката, чрез него се пести енергия и се опазват ресурсите. Много е трудно за повечето хора да направят връзката между техните дневни навици и последствия от тях.

Разсъждавайки върху изброените причини е необходимо да се приложи креативно мислене и повече активност.
Ако няма подсигурена инфраструктура, не може да се очаква хората активно да участват. Но има и нещо друго, ако даденият човек е незаинтересован, то той няма да знае и няма и да си мисли дори, че има програми и пунктове за рециклиране в дадено населено място. В такъв случай програми за партньорство с малки местни магазинчета биха били удачни. В тях може да се включи и предоставяне на образователни материали (брошури), за да се намали неинформираността сред хората. Те се нуждаят от информация как да рециклират правилно, какво всъщност се случва с тяхната рециклирана електроника и нейните компоненти (пластмаси и метали) и как рециклирането влияе върху общността и околната среда.

Целта ни е чрез предоставяне на повече информация да достигнем до повече хора, като ги накараме да се замислят за ползите от рециклирането.

Кога е времето да смените старите уреди ?!

koga e vremeto da smenite starite si uredi
Изнасянето на уредите и транспортирането им до мястото за връщане е голямата трудност. Използвайте услугите на рециклиращи фирми или опитайте да уговорите с доставчика на новия уред  да вземе стария.

Много малко хора се надяват да купят нови уреди по начина, по който те очакват да си купят нова кола или нови дрехи. Но задържането на стар уред у дома, може да ви струва пари. Повечето потребители гледат цената, когато обмислят закупуването на нов уред. Важно е и да погледнете за етикети, като EnergyGuide или EnergyStar, за да усетите, че може да спестявате дългосрочно с новия си уред.

Едно от най-добрите места да започнете да спестявате пари е вашия хладилник. В зависимост от възрастта си, той може да бъде огромен енергиен мениджър. Ако е от 80-те години на миналия век, можете лесно да спестите от енергийни разходи, като го замените с модерен. Направете го, като закупите EnergyStar- квалификационен модел и можете да очаквате да видите спестявания от поне 15%.
Ето и някои други уреди, които да обмислите да замените:

Перална машина: Замяната на такава от преди 1994 г. може да ви спести около 180 лв. от годишните енергийни разходи.

Миялна машина: Днешните единици EnergyStar са с около 25% по-ефективни от минималните стандарти и можете да спестите от сметките си за комунални услуги.

Бойлер: Знаете ли, че един бойлер генерира около 14% от сметка ви за ток? Ако вашият е на повече от 10 години, вероятно работи с по-малко от 50% ефективност. С един нов, енергийно ефективен бойлер, това може бързо да се промени и да доведе до спестявания.

Претеглянето на текущите разходи спрямо цената на новия уред може да помогне за улесняване на решението. Малко проучване може да ви помогне да се уверите, че получавате идеалният за вас уред, който ви спестява най-много.

Добър подход е да следите промоциите (старо за ново) на големите търговски вериги. Най-често те са преди Великден и Коледа. Бонусите за върнат стар уред при тези акции са от 10 до 50 лв.

Вариантите за условията на тези акции са:

1. Купувате нов уред – Връщате стар – Получавате ваучер или пари като бонус
2. Връщате стар уред – Получавате ваучер за отстъпка (валиден 1-2 месеца) – Избирате и купувате нов уред

Важно: Изнасянето на уредите и транспортирането им до мястото за връщане е трудността при големите електроуреди. Използвайте услугите на рециклиращите фирми или опитайте да уговорите с доставчика на новия уред  да вземе стария