Разликата между повторната употреба и рециклирането

Начинът, по който се справяме с отпадъците, оказва голямо влияние върху околната среда.

Екологичната „мантра“, с помощта на която отпадъците могат да се управляват или отстраняват ефективно е „Намаляване, повторно използване и рециклиране“. Докато повторната употреба предполага използването на един и същи елемент или природен ресурс, отново и отново, рециклирането се позовава на трансформацията на отпадъчните елемент до полезни такива.

Разликата между повторна употреба и рециклиране може да се разбере ясно чрез следните точки:

1. Повторната употреба предполага практика за повторно използване на предмет в същата или различна употреба, след като първоначалната му цел е била изпълнена. Рециклирането се отнася до процес – използван продукт да бъде променен в нов, така че да се намали загубата на потенциално полезен материал.

2. Когато даден продукт е използван повторно, той не променя първоначалната си форма. Когато продукт се рециклира, той се променя в сравнително нова форма, която може да бъде приложима за различни цели.

3. Повторната употреба е напълно екологична техника, при която човек използва продукт, отстранен по-рано от него самия или от някой друг. Обратното, в процеса на рециклиране, понякога се произвеждат вредни отпадъчни води, което води до увреждане в околната среда.

4. Повторното използване на продукт не консумира енергия. Напротив, рециклирането консумира енергия, но до степента на самото рециклиране.

5. Повторната употреба има за цел използването на нежелани предмети, когато е възможно, за да се увеличи продължителността на живота на продукта. Срещу това, рециклирането има за цел да превърне продукта в такава форма, че да може да се използва при създаването на различни продукти.

Повторното използване може да бъде конвенционално, където продуктите се използват за първоначалното им използване, отново или за творческо повторно използване, при което елементите  изпълняват различна функция. Това е екологична техника за пестене на пари, време, енергия и ресурси. Освен това, когато използваме нещо повторно удължаваме живота на продукта.

Рециклирането спира разхищаването на евентуално полезен материал и намалява покупката на нови материали. Това води до минимизиране на използването на енергия и помага за намаляване на замърсяването. Освен това, намалява количеството суровина, необходима за създаването на новия продукт от самото начало, както и даването на нов живот на стария продукт.

Двата процеса са чудесен начин да се минимизират отпадъците и създаде здравословна среда за всички живи организми. Материалите, които обикновено се използват отново или рециклират, включват хартия, пластмаса, стъкло и други подобни артикули.

Какво спира хората да рециклират?

Много от хората просто не рециклират. Те са членове на нашите семейства, наши приятели и съседи.

И така, какво кара тези хора да заобиколят кошчетата за разделно събиране?

1) Рециклирането е „неудобно“:

– Няма достъпни пунктове за рециклиране, или ако има, то те са с неудобно работно време
– Отнема време да се сортират отпадъците и да се превозят до съответния пункт – повечето хора не желаят да направят допълнително усилие (ако не е достатъчно лесно, не го правят)
– Отнема пространство – няма достатъчно място в домовете за съхранението на различните отпадъци, а някои посочват, че различните кошчета им бият на очи и ги дразни (Но това достатъчно добро оправдание ли е?)

2) Рециклирането е объркващо:

– Хората не са сигурни кое е рециклируемо и кое не е
– Голяма част не разбират ползите за околната среда когато се рециклира и не виждат смисъл да го правят (затрупващата ги информация за измененията в климата, препълнените сметища и изчерпването на ресурси ги прави скептични към рециклирането)
– Трудно е да се разбере кое къде отива – различни бутилки, различни пластмаси, различни картони…

3) Рециклирането не е от полза:

– Търси се директната и лична полза – „Ако ми плащат ще рециклирам“
– Много хора не ги интересува и смятат, че не е важно. Tе „забравят“ да рециклират – „Да си зелен е прищявка“
– Свързано е с разходи (на време и пари)

Не трябва да забравяме и че съществуват различни общности и демографски единици, като за всяка от тях стоят различни бариери пред това да рециклират. За това са нужни различни подходи и решения за всяка демографска единица. Например някои могат да бъдат подтикнати ако виждат рециклирането, като дейност с добавена стойност; други чрез глоби и санкции; трети – чрез изграждане на удобна, лесна за потребление инфраструктура за рециклиране; четвърти – чрез доказателство, че рециклирането е добро за икономиката, чрез него се пести енергия и се опазват ресурсите. Много е трудно за повечето хора да направят връзката между техните дневни навици и последствия от тях.

Разсъждавайки върху изброените причини е необходимо да се приложи креативно мислене и повече активност.
Ако няма подсигурена инфраструктура, не може да се очаква хората активно да участват. Но има и нещо друго, ако даденият човек е незаинтересован, то той няма да знае и няма и да си мисли дори, че има програми и пунктове за рециклиране в дадено населено място. В такъв случай програми за партньорство с малки местни магазинчета биха били удачни. В тях може да се включи и предоставяне на образователни материали (брошури), за да се намали неинформираността сред хората. Те се нуждаят от информация как да рециклират правилно, какво всъщност се случва с тяхната рециклирана електроника и нейните компоненти (пластмаси и метали) и как рециклирането влияе върху общността и околната среда.

Целта ни е чрез предоставяне на повече информация да достигнем до повече хора, като ги накараме да се замислят за ползите от рециклирането.

Защо е необходимо да рециклирате бракуваното оборудване?

Като бизнес собственик, вие сте законово задължени да рециклирате бракуваното си оборудване в съответствие с Директивата за ОЕЕО.

В Европа, Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Директива за ОЕЕО) е регламент, разпореждащ изхвърлянето на използваните електронни стоки по екологосъобразен начин. Тя влиза в сила през август 2012 г. По тази Директива всички производители на електронни уреди в региона трябва да изградят система за събиране и рециклиране на излезли от употреба електронни продукти.
Стари телефони, UPS батерии, компютри, монитори, принтери и др. вече не могат да бъдат изхвърляни на депа за отпадъци. Вместо това те трябва да бъдат рециклирани от регистрирана компания за управление на отпадъците. Електрическите отпадъци отделят олово и други опасни токсични вещества, което може да доведе до вредно въздействие върху околната среда. Това на свой ред има дълбоки последствия за дивата природа и човешкия живот.
Бизнесите трябва да имат сертификат, който доказва, че тяхното електронно оборудване е изхвърлено и рециклирано от регистрирана компания за управление на отпадъците.

Ако вече не желаете вашите стари компютри, принтери, телефони, ние можем  да ги извозим и рециклираме по екологичен начин.